Memura 9 kuruş vekile bin lira zam

20 Ekim 2014, Pazartesi - 16:24

Milletvekilleri maaşları 2015 yılı itibariyle yapılacak bin liralık artışla 15 bin lira olacak. Devlet memurlarının ise 1 lira 54 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda 9 kuruş artışla 1 lira 63 kuruşa yükselecek.

TBMM’­ye su­nu­lan büt­çe ya­sa ta­sa­rı­sıy­la mil­let­ve­kil­le­ri­nin emek­li ay­lı­ğı ve ma­aş­la­rın­da 2015 yı­lın­da ya­pı­la­cak ar­tış­lar da net­leş­ti. Milletvekille­ri­nin emek­li ay­lık­la­rı yüz­de 9.5, ma­aş­la­rı da yüz­de 7 ora­nın­da ar­ta­cak. Emek­li ay­lı­ğı al­mak­ta iken ça­lış­ma­ya de­vam eden mil­let­ve­ki­linin eli­ne ge­çe­cek ay­lık pa­ra bin 700 li­ra ar­ta­rak 23 bin 200 li­ra ola­cak. Ha­len gö­rev­de­ki 536 mil­let­ve­ki­lin­den yak­la­şık 400’ü, ay­nı za­man­da emek­li ay­lı­ğı da alı­yor.

EMEKLİ OLMAYAN 15 BİN LİRA ALACAK

Mil­let­ve­kil­le­ri­nin şu an ek öde­mey­le bir­lik­te 7 bin 479 li­ra olan emek­li ay­lık­la­rı ocak ayın­dan iti­ba­ren 8 bin 190 li­ra­ya çı­ka­cak. Gö­rev­le­ri de­vam eden ve­kil­ler geç­miş­te­ki hiz­met­le­ri do­la­yı­sıy­la en az 25 yı­lı­nı dol­du­ra­rak emek­li­lik ko­şul­la­rı­nı hak et­miş ol­ma­la­rı ko­şu­luy­la mil­let­ve­ki­li maaşının ya­nı sı­ra emek­li ay­lı­ğı ala­bi­li­yor. Mil­let­ve­kil­le­ri­nin bu yıl 14 bin li­ra olan ma­aş­la­rı ge­le­cek yıl 15 bin li­ra­ya yük­se­le­cek.

1 SAAT MESAİ 1.63 KURUŞ

Dev­let me­mur­la­rı­nın faz­la me­sa­i üc­ret­le­ri, ye­ni yıl­da 9 ku­ruş ar­ta­rak 1 li­ra 63 ku­ru­şa yük­se­le­cek. Me­mur­la­rın sa­at ba­şı faz­la ça­lış­ma üc­re­ti, ye­ni yıl­da yüz­de 5,8 ar­tış gös­te­re­cek. Ha­len 1 li­ra 54 ku­ruş olan sa­at ba­şı faz­la ça­lış­ma üc­re­ti, 1 Ocak 2015'ten iti­ba­ren 1 li­ra 63 ku­ruş ola­rak uy­gu­la­na­cak. Ba­kan­lık­la­rın özel ka­lem mü­dür­lük­le­rin­de ça­lı­şan per­so­ne­le ve ma­kam şo­för­le­ri­ne ay­da 90 saa­ti, ge­nel mü­dür­lük­le­rin mer­kez teş­ki­lat­la­rın­da gö­rev­li şo­för­le­re de ye­ni yıl­da 60 saa­ti geç­me­mek üze­re 1,62 li­ra ye­ri­ne 1,71 li­ra faz­la me­sa­i üc­re­ti ve­ri­le­cek.

Etiketler:   Etiket Eklenmemiş.

YorumlarHiç Yorum Yapılmamış.     'İLK YORUMU SEN YAP'

Adınız Soyadınız:

E-Postanız:

Yorumunuz:

2 + 9 = ?

 
haber yazılımı: buki